Avanti ceļojumi SIA personas datu apstrādes politika.

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā – Politika –, ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā Avanti ceļojumi SIA apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.

Politika tiek piemērota, ja Klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja Klientu – juridisko personu – pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt Avanti ceļojumi SIA  pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz Sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkā stāšanās, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šajā Politikā ir aprakstīts, kā Avanti ceļojumi SIA veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt aprakstīta arī līgumos un citos, ar pakalpojumiem saistītos, dokumentos, kā arī Avanti ceļojumi SIA iekšējos noteikumos.

1.2. Avanti ceļojumi SIA saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga un nodrošina personas datu konfidencialitāti, nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus, piemēram, sistēmu drošības pārbaudes, kā personas datu pārzinis, vai arī apstrādātājs, atkarībā  no veicamās personas datu apstrādes statusa un mērķiem.

1.3. Avanti ceļojumi SIA  darbinieki, kas iesaistīti personu datu apstrādē, tiek atbilstoši apmācīti un ir saņēmuši norādījumus par konfidencialitāti attiecībā uz darba pienākumu pildīšanas gaitā pieejamiem personu datiem.

1.4. Gadījumos, kad pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai tas ir nepieciešams, Avanti ceļojumi SIA var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Tādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi un drošības pasākumus saskaņā ar norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Šī Politika Klientiem ir pieejama Avanti ceļojumi SIA mājas lapā www.avanti.lv, kā arī Klientu apkalpošanas vietā – birojā.

  1. Personas datu veidi un kategorijas

Personas dati primāri tiek iegūti no Klienta, kā arī noteiktos gadījumos no trešajām personām, kas pārstāv Klientus. Personas datu kategorijas, kuras Avanti ceļojumi SIA pārsvarā apstrādā, ir:

  • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu informācija, kad tā pamatoti nepieciešama tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;
  • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  • Ģimenes un saistīto personu dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, ar kuru kopā plānots atpūtas brauciens;
  • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no likumsargājošām iestādēm;
  • Saziņas dati, kas tiek apstrādāti, kad Klienti apmeklē Avanti ceļojumi SIA biroju, sazinās ar Avanti ceļojumi SIA, piemēram, e-paststiski;
  • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas, apdrošināšanas pieredze;
  1. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

Avanti ceļojumi SIA veic personas datu apstrādi:

3.1 Pakalpojumu sniegšanai;

Lai nodrošinātu saviem Klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, noslēgtu un izpildītu līgumus.

3.2. Klienta un/vai Avanti ceļojumi SIA interešu aizsardzībai:

Lai aizsargātu Klienta un/vai Avanti ceļojumi SIA intereses un uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sniegtu pierādījumus darījumiem, pamatojoties uz līgumu izpildi. Lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai Avanti ceļojumi SIA leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos; vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu prasījuma tiesību aizstāvību.

3.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai;

Lai Klientaiem piedāvātu Avanti ceļojumi SIA pakalpojumus, uzlabotu Klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

3.4. Juridisko pienākumu izpildei;

Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai ievērojot Avanti ceļojumi SIA leģitīmās intereses nodrošinātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

 

  1. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

4.2. Ar tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu saistītajiem sadarbības partneriem, piemēram, aviopārvadātājiem, viesnīcu konsolidatoriem, apdrošināšanas kompānijām;, tūroperatoriem;
4.3. institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem;

       5. Personas datu glabāšanas periods

5.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

5.2. Glabāšanas periodi var būt pamatoti ar līgumu ar Klientu, Avanti ceļojumi SIA leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, civiltiesībām u.tml.).

        6. Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem – Klientiem, to pārstāvjiem, darbiniekiem un ar pakalpojuma saņemšanu saistītajām fiziskajām personām ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

6.1 pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

6.2 iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;

6.3 prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

6.4 saņemt informāciju, vai Avanti ceļojumi SIA apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

6.5 saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

6.7 atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

6.8 iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

        7. Kontaktinformācija

7.1. Saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu Klienti var sazināties ar Avanti ceļojumi SIA: biroja/pasta adrese – Miera 17, Rīga, LV-1001. Tālr.67275121, e-pasts: info@avanticelojumi.lv